Almindelige forretningsbetingelser for BaghButikken

A. Aftalegrundlaget

 

§1 Almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på tilbud og kontrahering i forbindelse med opgaveløsninger.

 

Stk. 2 Fravigelse af bestemmelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse skal ske.

 

§ 2 Ved kundens udbud forstås dennes opfordring til at fremkomme med tilbud på en opgave. BaghButikkens tilbud afgives på grundlag af de oplysninger og krav, som er indeholdt i udbudsmaterialet, samt nærværende forretningsbetingelser.

 

§ 3 Aftale om udførelse af opgaveløsninger træffes ved skriftlig kontrakt på grundlag af udbud og til- bud, som antages af kunden.

 

Stk. 2 Kontrakten skal indeholde bestemmelser om alle væsentlige forhold, herunder beskrivelse af omfanget af ydelser, honorarform samt tidsramme.

 

Stk. 3 Kontrakten skal indeholde aftale om opgaveansvarlige samt eventuelle kontaktpersoner hos opdragsgiver og konsulent. Kunden skal oplyse navnene på personer, der har fuldmagt til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdet eller yderligere ydelser, som kunden ønsker udført.

 

Stk. 4 Det er en forudsætning, at kunden stiller alt eksisterende materiale af betydning for opgavens løsning til rådighed for BaghButikken.

 

 

 

B. Opgavens udførelse

 

§ 4 Hvis aftalen eller grundlaget for aftalen ikke yder tilstrækkelig vejledning for opgavens udførelse, skal BaghButikken indhente kundens afgørelse herom.

 

§ 5 Kunden kan for egen regning bestemme, at der nedsættes en styregruppe og/eller en faglig følgegruppe. BaghButikken er forpligtet til at deltage i periodiske møder med sådanne styre-/følgegrupper til belysning af opgavens status.

 

§ 6 BaghButikken er berettiget til at lade arbejdet eller dele heraf udføre ved andre firmaer, ligesom BaghButikken kan antage personer til at udføre arbejdet.

 

Stk. 2 BaghButikken hæfter for underleverandørens ydelser på samme måde, som for egne forhold.

 

 

C. Ændringer af opgaven

 

§ 7 Kunden er berettiget til at lave ændringer i opgaven, når disse er nødvendige eller har naturlig sammenhæng med opgavens løsning. BaghButikken er berettiget til at udføre sådanne ændringer, med mindre kunden påviser særlige forhold, der begrunder at opdragsgiver lader tredjemand udføre arbejdet.

 

Stk. 2 Parternes eventuelle krav om ændring af pris, tid og andre forhold i forbindelse med ændring af opgaven skal fremgå af skriftligt tillæg til kontrakten. Ekstraarbejder i forbindelse med ændringer i aftalen honoreres som timebetaling efter medgået tid ved opgavens løsning, såfremt der ikke aftales andet.

 

Stk. 3 Krav om ændringer skal fremsættes skriftligt. Der skal gives BaghButikken rimelig tid til at svare på, om han vil udføre ændringerne, samt betingelserne herfor jfr. stk. 2.

 

 

D. Betaling

 

§ 8 Betaling sker som udgangspunkt enten som fast pris i forbindelse med afgivet tilbud eller som timebetaling for medgået tid til opgavens løsning. Timesatsen eller det faste tilbud skal fremgå af kontrakten.

 

Stk. 2 Såfremt der er tale om timebetaling, omfatter beløbet alene honorering af den tid, der er anvendt til opgavens udførelse i henhold til de aftalte timesatser.  Herudover har kunden pligt til at honorere udlæg, som BaghButikken anviser eller afholder på kundens vegne i forbindelse med opgavens udførelse. 

 

Stk. 3 Såfremt der er tale om fast pris, indgår samtlige udgifter for BaghButikken i det aftalte beløb. Kunden kan kun forlange beløbet revideret i det omfang der sker ændringer i aftalens forudsætninger eller ændringer af arbejdet. Udlæg, som kunden skal honorere ud over den faste pris, skal fremgå af kontrakten, eller der skal være taget forbehold herfor i kontrakten.

 

§ 9 Ved aftale om fast pris aftales en tidsplan med angivelse af rater. Raterne forfalder til betaling 7 dage efter modtagelse af faktura.

 

§10 Ved timebetaling har BaghButikken en gang hver kalendermåned krav på betaling for allerede udført arbejde samt eventuelle udlæg. Beløbet forfalder til betaling14 dage efter modtagelsen af faktura.

 

Stk.2 Såfremt der er aftalt timebetaling kan kunden ved opgavens aflevering, forlange dokumentation og specifikation for timeforbrug og øvrige udgifter ved opgavens løsning.

 

§ 11 Tilgodehavender forrentes fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt kunden ikke betaler forfaldne beløb senest 8 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav, er BaghButikken berettiget til at standse arbejdet og betragte dette som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

 

§ 12 Kunden kan ved BaghButikkens konkurs, rekonstruktion eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, straks stoppe betalingerne.

 

§ 13 Medmindre andet er angivet, indeholder beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

 

§ 13.1 Honorarmodel (ex. moms)

Med mindre andet aftales i projektsammenhæng, arbejdes efter følgende takster:

Standard sats v. løse timer: 1100 kr

 

Klippekort 10 timer: 900 kr

 

Abonnement (minimum 3. måneder) Min. 10 timer/måned: 800 kr (tegnes for 3 måneder ad gangen. Faktureres månedsvis)

Anvendes timerne ikke, konverteres og faktureres brugte timer som standardtimer.

 

Kørsel: Afregnes efter statens takster, og med ½ timepris.

 

E. Tidsfrister og tidsfristforlængelse

 

§14 Kunden kan kræve forlængelse af tidsfrister, når ham påhvilende ydelser eller beslutninger forsinkes som følge af begivenheder, som han ikke selv er herre over, og som han ikke forudså eller burde have forudset ved kontraktens indgåelse.

 

§15 Er der fastsat en frist for opgavens løsning og aflevering til kunden, kan BaghButikken kræve forlængelse af tidsfristen, hvis kunden har krævet ændringer i arbejdet, og disse ændringer forsinker udførelsen af arbejdet, eller hvis kundens forhold i øvrigt er årsag til forsinkelsen.

Stk.2 BaghButikken kan kræve forlængelse af fristen på grund af forsinkelsesårsager, som BaghButikken ikke selv er herre over, og som konsulenten ikke forudså eller burde have forudset ved kontraktens indgåelse.

 

 

F. Aflevering og afleveringsforretning

 

§ 16 Arbejdet anses for afleveret, når det tilgår kunden.

 

Stk. 2 Kunden kan dog inden 3 uger efter arbejdets aflevering indkalde til en afleveringsforretning. Mangler som påvises ved denne afleveringsforretning er BaghButikken pligtig at afhjælpe. Kunden skal skriftligt angive hvilke mangler han vil påberåbe sig.

 

Stk. 3 Mangler, som ikke påvises og kræves afhjulpet ved afleveringsforretningen, kan kunden ikke senere påberåbe sig.

 

Stk. 4 Der skal gives BaghButikken en rimelig frist til afhjælpning af mangler. Ved fastsættelsen af fristen skal der tages hensyn til manglernes art og omfang og til forholdene i øvrigt.

 

Stk. 5 Efter afhjælpning af manglerne, anses arbejdet for endeligt afleveret.

 

 

 

G. Data, ophavsret og offentliggørelse

 

§ 17 BaghButikken er forpligtet til at udvise diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold og forretningshemmeligheder, som han måtte få kendskab til under udførelse af opgaven.

 

§ 18 BaghButikken har ophavsretten til det af BaghButikken i forbindelse med opgaven udarbejdede materiale. Kunden er berettiget til at anvende materialet i det omfang det er forudsat at skulle ske, når henses til opdragsgivers sædvanlige virksomhed.

 

§ 19 BaghButikken må ikke uden kundens samtykke offentliggøre det udarbejdede materiale eller dele heraf. Kunden orienterer BaghButikken forud for offentliggørelse af det udarbejdede materiale.

 

Stk. 2 Ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale eller dele heraf skal BaghButikkens navn eller virksomhed anføres og ophavsretslovens § 3 i øvrigt respekteres (droit de respect og droit pater nite).

 

 

 

 

H. Misligholdelse

 

§ 20 Ved væsentlig misligholdelse er den skadelidte part berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder - men ikke begrænset til - at hæve kontrakten og kræve erstatning efter dansk rets al mindelige regler.

 

 

I. Tvister og lovvalg

 

§ 21 Kontrakter reguleres efter dansk ret.

 

§ 22 Uoverensstemmelser mellem parterne om kontrakten, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, og aftaler parterne ikke voldgift, jf. stk. 2-4, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol.

 

Stk. 2 Er parterne enige om at tvisten skal afgøres ved voldgift, finder stk. 3 og 4 anvendelse.

 

Stk. 3 Voldgiften sammensættes af 3 medlemmer. Hver part udpeger inden 30 dage fra beslutningen om voldgift en voldgiftsmand. Inden yderligere 10 dage udpeger voldgiftsmændene en opmand. Kan enighed om udpegning af opmand ikke opnås, udpeges opmanden af præsidenten for Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter gældende ret og fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige principper.

 

Stk. 4 Voldgiftsretten træffer tillige afgørelse om omkostningernes fordeling ved voldgiftsrettens behandling af sagen.